Všeobecné obchodní podmínky


1. Rozsah platnosti

1.1 Smluvními partnery, na které se uplatňují práva a povinnosti uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“) jsou fyzická osoba (dále jen „student“), která poskytuje svá osobní data vyplněním kontaktního formuláře na webové stránce www.nemcinaprolekare.cz (dále jen „webová stránka“) nebo emailem meddeutsch(at)seznam.cz (dále jen „email“) a lektor MUDr. Roman Gréser se sídlem Am Bahndamm 1, 90571 Schwaig bei Nürnberg nebo lektorka Zuzana Remišová se sídlem Padovská 585, 10900 Praha (dále jen „lektor“).

1.2. Smluvní vztah mezi studentem a lektorem vzniká přihlášením se na kurz vyplněním přihlašovacího formuláře a úhradou faktury, kterou student obdrží po předchozí dohodě s lektorem na email.

1.3. Předmětem plnění je výuka německého jazyka se zaměřením na všeobecnou a odbornou lékařskou terminologii jako i kariérní poradenství, a to distanční formou (virtuální kontakt přes aplikaci Skype, Zoom, případně jinou aplikaci po dohodě mezi studentem a lektorem).

2. Přihlášení se na kurs

2.1 Přihlášením na veřejně přístupný kurs má student nárok na lektorem poskytované služby, které jsou detailně popsané na webové stránce. Za poskytnutí těchto služeb zodpovídá lektor.

2.2 Přihlášení na kurz se realizuje prostřednictvím online formuláře na webové stránce nebo emailem. Nárok studenta na lektorem poskytované služby vzniká po přihlášení se na kurz a úhradou faktury podle platebních podmínek uvedených v článku 3.

3. Platební podmínky

3.1 Faktura je vystavena dle fakturační údajů uvedených v přihlášce a je zasílána na email studenta. Faktura je splatná 7 kalendářních dnů od jejího vystavení.

3.2 Faktura je považována za uhrazenou připsáním fakturované částky včetně DPH na jeden z níže uvedených bankovních účtů, a to ten, který je specifikován na faktuře:

 • Majitel účtu: Roman Gréser
 • Peněžní ústav: Volksbank
 • IBAN: DE72 6129 0120 0468 7810 05
 • SWIFT (BIC): GENODES1NUE
 • Správa pro příjemce: Jméno a příjmení studenta, č. faktury
 • Majitelka účtu: Zuzana Remišová
 • Peněžní ústav: Česká spořitelna
 • Číslo účtu: 2723850083/0800
 • IBAN: CZ95 0800 0000 0027 2385 0083
 • SWIFT (BIC): GIBACZPX
 • Správa pro příjemce: Jméno a příjmení studenta, č. faktury
4. Absence a nahrazení vyučovacích hodin

4.1 Jednotlivé termíny vyučování mohou být studentem bezplatně zrušeny nejpozději 24 hodin před začátkem výuky, a to prostřednictvím emailové zprávy lektorovi. Student si zároveň s lektorem dohodne náhradní termín vyučovací hodiny. V případě zrušení vyučovací hodiny v době kratší než 24 hodin před začátkem výuky, nebo při neoznámení absence vyučovací hodina propadá. 22723850083/0800723850083/0800

4.2 Výuka může být v důsledku působení vyšší moci (např. onemocnění lektora) zrušena. Podle možností bude výuka dodatečně vynahrazena po dohodě mezi studentem a lektorem. V případě, že není dodatečné vynahrazení možné, nebude pro neuskutečněné termíny účtován žádny poplatek, resp. už zaplacené poplatky budou studentovi vrácené.

4.3 Pokud se student dostaví pozdě na určený čas začátku vyučovací hodiny, doba trvání vyučovací hodiny se o takto zmeškaný čas neprodlužuje.

5. Záruční a stornovací podmínky

5.1 Student může od smlouvy odstoupit kdykoliv do uplynutí lhůty pro zaplacení faktury.

5.2 Student má právo odstoupit od smlouvy i po zaplacení v rámci prvních tří vyučovacích hodin, nejpozději však 24 hodin před začátkem čtvrté vyučovací hodiny. Tímto se dává studentovi možnost vyzkoušet, zda mu hodiny s lektorem vyhovují. Suma za zbývající vyučovací hodiny bude pak vrácena v plné výši bankovním převodem nejpozději do 10 dnů od ohlášení odstoupení od smlouvy lektorovi. Suma za již odučené vyučovací hodiny je nevratná.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby. Lektor se zavazuje s nimi nakládat v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Zásady ochrany osobních údajů lektorem jsou zveřejněny na webové stránce.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Lektor si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na webové stránce.

7.2 Student přihlášením se na kurs stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.

7.3 Student je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu lektora.

7.4 V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.

Aktualizace ze dne 5.5.2021 

„Němčina pro lékaře a zdravotní sestry“

EMAIL

meddeutsch@seznam.cz